Podmienky používania

 1. Základné podmienky a pojmy

  1. Web Zoxee.com poskytuje návštevníkom priestor a služby pre zdieľanie obsahu určeného pre mobilné telefóny a tablety (obrázky pozadia, vyzváňacie tóny, texty pre sms správy a pod.)
  2. Použitie tohto webu je pre návštevníkov bezplatné, pri jeho použití sa však môžu uplatňovať poplatky tretích strán na ktoré prevádzkovateľ nemá dosah (poplatky za prenesená dáta, poplatky za odoslané SMS a pod.)
  3. Používaním tohto webu používateľ súhlasí so znením Podmienok používania uvedených na tejto stránke
 2. Práva a povinnosti používateľa

  1. Používateľ je povinný dbať na bezpečnosť svojich osobných údajov a ich uchovanie v tajnosti (nezverejňovanie vo svojom profile, diskusii a pod.)
  2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov
  3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby webu Zoxee.com k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby tohto webu použiť spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu Zoxee.com, ktoré nie sú verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom
  4. Požívateľ sa zaväzuje zdržať sa nasledujúcich zakázaných čínností pri používaní služieb tohto webu: sírenie rasovej, náboženskej alebo národnostnej neznášanlivosti akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, registrácia zavádzájúcich používatelských mien, pridávanie obsahu, ktorý je v rozpore so zákonmi SR, pridávanie odkazov na stránky, ktoré obsahujú warez, ich obsah je v rozpore so zákonmi SR, alebo porušuje dobré mravy (pornografia, atď...), agresívne správanie sa v diskusii (používanie vulgarizmov a nadávok), spamovanie (posielanie nevyžiadanej reklamy)
  5. Používateľ je povinný dodržiavať autorské práva, ktoré sa vzťahujú na obsah ktorý nahrá na web Zoxee.com. Používateľ je oprávnený nahrať iba obsah ku ktorému vlastní autorské práva, alebo povolenie autora pre takéto konanie. Za prípadné porušenie autorských práv je zodpovedný výlučne používateľ.
 3. Vymedzenie zodpovednosti

  1. Používateľ berie na vedomie, že využíva služby webu Zoxee.com na vlastné riziko
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb tohto webu, ani za spôsob akým tieto služby používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Zoxee.com používateľom, či tretími osobami
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb webu Zoxee.com alebo v dôsledku nemožnosti využívania týchto služieb.
  4. Prevádzkovateľ negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii a obsahu zverejneného na tomto webe, ani za funkčnost materiálov zdieľaných používateľmi prostredníctvom tohto webu
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za finančné škody (poplatky za prenos dát, odoslané SMS a pod.) ani prípadné materiálne škody (poškodenie zariadenia) spôsobené používaním služieb webu Zoxee.com, alebo použitím obsahu dostupného na tomto portáli
  6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených (zdieľaných) používateľmi webu Zoxee.com. Porušenie autorských práv je možné oznámiť na email zoxee@zoxee.com s uvedením URL príslušnej položky.
 4. Ochrana osobných údajov

  1. Používateľ pri registrácii poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu používateľské meno, e-mailová adresa (opcionálne aj obec a krajina bydliska) podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli Zoxee.com dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov na adresu zoxee@zoxee.com.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov produktov prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.
  3. Údaje o registrovaných používateľoch webu Zoxee.com použije prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len e-mailovú adresu a informácii o jeho bydlisku (mesto a krajina) ktoré si používateľ sám a dobrovoľne nastaví vo svojom používateľskom konte. Používaním služieb portálu Bistro.sk Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
  4. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ a e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže používateľ oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na adresu zoxee@zoxee.com.
  5. Na zobrazovanie reklám návštevníkom webu Zoxee.com sú využívné služby reklamných spoločností tretej strany. Používateľ berie na vedomie, že tieto spoločnosti môžu použiť informácie založené na cookie súboroch (neobsahujúce osobné údaje uvedené v bode 1) o návštevách používateľa na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť relevantné reklamy o tovaroch a službách.
 5. Záverečné ustanovenia

  1. Podmienky používania web Zoxee.com nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
  2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Zoxee.com bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál Zoxee.com.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu Zoxee.com. Je v záujme používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.